Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing voor de website van Autajon Labels Belgium. Door deze website te bezoeken of de via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Algemene informatie

Alle op deze website vermelde informatie en afbeeldingen zijn eigendom van Autajon
Labels Belgium. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mee begrepen de auteursrechten, merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, foto’s en andere materialen zijn opgenomen met de toestemming van de desbetreffende eigenaar of de aan Autajon Labels Belgium gelieerde bedrijven zoals Beeldconnectie / DNA reportages bvba. Het ongeoorloofd gebruik van deze website en de daarop gepubliceerde foto’s en informatie is ten strengste verboden. Alle rechten zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan het design, de structuur en/of de informatie op deze website te kopiëren, te verspreiden of te reproduceren zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming.

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij de grootste  zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Autajon Labels Belgium garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren op uw computer. U dient te beschikken over een goede internetverbinding. Om deze website te bekijken dient u over recente browserversies te beschikken. Het is dan ook belangrijk om uw browser regelmatig up te daten. De website is niet compatibel met versies Internet Explorer ouder dan IE10. Autajon Labels Belgium en Beeldconnectie / DNA Reportages sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ook ontstaan en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website. Dit geldt voor welke schade dan ook, inbegrepen schade die zou voortvloeien uit handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie; de onmogelijkheid de website te ebruiken; het feit dat bepaalde informatie op de website kan onjuist zijn, onvolledig of niet actueel.

Legal Disclaimer

This disclaimer applies to the website of Autajon Labels Belgium. By visiting this website or using the information provided via this website, you agree to the applicability of this disclaimer.

General information

All information and images contained on this website are property of Autajon Labels Belgium. All intellectual property rights, among them the copyright and trademark rights in all text, images, photographs and other materials are included with the permission of the owner or with permission of Autajon Labels Belgium affiliates such as Beeldconnectie / DNA Reportages (SPRL / BVBA). The unauthorized use of this website and the published photos and information is strictly prohibited. All rights are reserved. It is not allowed to copy its design, structure and / or copy the information on this website, distribute or reproduce without prior written consent.

The information on the website is intended as general information. No rights to the information on this website can be derived. Although we take the greatest care when compiling and maintaining this website and use sources that are considered reliable, we can not guarantee the accuracy, completeness and timeliness of the information. Autajon Labels Belgium does not guarantee that the website will function without error or interruption to your computer. You must have a good internet connection. To view this website you need to have recent browser versions. It is important to regulary update your browser. The website is not compatible with versions of Internet Explorer older than IE10.

Autajon Labels Belgium and Beeldconnectie / DNA Reportages exclude all liability for any damage whatsoever, direct and / or indirect, caused by any means and / or arising from use of the website. This applies to any damages whatsoever, including damage resulting from acts of you which may have been inspired by the information placed on the website; the inability to use the website; and / or the fact that certain information on the website may be incorrect, incomplete or not up to date.

KEEP
IN TOUCH