Privacy policy

Autajon Labels Belgium NV is gehecht aan uw privacy. Bij het gebruik van onze website kunnen gegevens worden verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: GDPR). Met deze privacy policy willen wij u informeren over de persoonsgegevens die worden verwerkt en de rechten die u heeft m.b.t. deze verwerking.

1.          Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is Autajon Labels Belgium NV. U kan ons bereiken op onderstaand adres, per e-mail en telefoon:

Uilenbaan 100, Wommelgem 2160, België

contact.belgium@autajonlabels.com

tel +32 (0)3 355 18 38

2.          Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verzameld: naam, adres, e-mailadres, telecommunicatiegegevens.

3.          Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het verzenden van onze nieuwsbrief.

Indien u hiervoor uw toestemming heeft verleend, kunnen de persoonsgegevens tevens worden gebruikt voor direct marketing maar de betrokkene kan steeds, kosteloos en op verzoek, zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot de verwerkingsverantwoordelijke vermeld onder punt 1.

4.          Rechtsgrond van de verwerking

Het verwerken van deze persoonsgegevens is gesteund op de toestemming van de betrokkene die gegeven wordt door het ingeven van de persoonsgegevens.

5.          Ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan onze leveranciers, in het bijzonder communicatiebureaus die door ons worden ingeschakeld voor de onder punt 3 vermelde doeleinden en IT-dienstverleners.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.

6.          Uw rechten als betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens

U heeft het recht om op elk ogenblik informatie te vragen over de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden.

U kan onjuiste gegevens wijzigen en onvolledige gegevens aanvullen.

U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen, waardoor u weliswaar niet langer onze nieuwsbrief zal kunnen ontvangen.

U heeft het recht om te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in volgende gevallen:

a)de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

  1. b) de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  2. c) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  3. d) de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 GDPR bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

U kan vragen om uw persoonsgegevens aan uzelf of een derde over te dragen, rekening houdende met de beperkingen ter zake voorzien in de GDPR.

U heeft het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke ten onrechte werd gebaseerd op de noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang, of de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, en bij direct marketing.

U kan al deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de in punt 1 vermelde contactgegevens waarbij u kopie voegt van uw identiteitskaart of paspoort opdat wij in staat zijn uw identiteit te controleren, zodat een andere persoon uw rechten niet kan uitoefenen. Wij zullen zo spoedig mogelijk uw vraag behandelen. Ook bij vragen of opmerkingen m.b.t. uw persoonsgegevens of ons privacybeleid, kan u ons contacteren.

7.          Inbreuk

Autajon Labels Belgium neemt de nodige maatregelen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

Indien zich toch een inbreuk (o.a. datalek) zou voordoen met betrekking tot de persoonsgegevens, melden wij dit uiterlijk 72 uur na kennisname aan de toezichthoudende overheid vermeld in titel 9. In de melding worden alle volgens de GDPR verplichte gegevens opgenomen. Alle inbreuken, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen worden door ons gedocumenteerd.

Wanneer de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, wordt u onverwijld daarover geïnformeerd.

8.          Periode van bewaring

De persoonsgegevens worden bewaard (1) totdat het wissen of beperken ervan gevraagd wordt door de betrokkene, of (2) gedurende een termijn van maximum ** jaar na het einde van het gebruik waarvoor de gegevens verzameld werden vermeld onder punt 3.

9.          Toezichthoudende autoriteit

Eventuele klachten kan u indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

KEEP
IN TOUCH